Uppstartsmöte Piratpartiet örkelljunga

Kallelse till uppstartsmöte för Piratpartiet Örkelljunga

När:Onsdagen den 19:e februari klockan 17.00 (Årsmöte för UP Örkelljunga hålls på samma plats 16.30)

Var: Örkelljunga Bibliotek

Kontaktperson: Christoffer.Eldengrip(snabela)piratpartiet.se

Telefon: 0702-361844

Skype: Coffex1x1

 

Dagordning Uppstartsmöte Piratpartiet Örkelljunga

1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets behörighet 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare 5. Godkännande av dagordningen

6. Föreningens bildande 7. Årets verksamhetsplan och budget. 8. Val av årets styrelse:

(a) Val av ordförande (b) Val av sekreterare (c) Val av kassör (d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio (e) Val av dessa ledamöter

9. Val av årets revisor och ersättare för denna 10. Val av årets valberedning (en till fem personer) 11. Övriga frågor 12. Mötets avslutande

 

Förslag på Budget

Intäckter

2000:- Bidrag centralt från Partiet

Utgifter

500:- Bankavgift

1000:-Valsedlar

500:- Övrigt

Resultat 0:-

 

Förslag på Verksamhetsplan

*Piratpartiet Örkelljunga skall sätta upp möjligheter  för donationer till partiets kommunala verksamhet.

*Piratpartiet Örkelljunga skall under året bedriva en lokal valkampanj med mål att öka partiets röstetal i kommunen för Riksdag, Region och kommunalvalet i höst.

*Piratpartiet Örkelljunga skall ta fram en lista för Kommunalvalet

*Piratpartiet Örkelljunga skall ta fram ett kommunpolitiskt program.

 

Övriga Förslag;

Kommunlistans omfattning

Kommunlistan skall bestå av högst 20 kandidater.

 

Kommunalvalslistans framtagande

Nomineringsprocessen:

Alla medlemmar kan fritt nominera kandidater till listan.

Nomineringar ska redovisas öppet.

Nominerade kandidater måste tacka ja till sin nominering för att kunna väljas. Kandidater som tackat ja till sin nominering redovisas öppet.

Person måste uppfylla följande kriterier för att vara valbar:

Personen ska vara medlem i piratpartiet.

Personen ska vid datumet för valet vara valbar till den den folkvalda församlingen enlighet med svensk lag.

Valsystem

Kandidaterna utses genom medlemsomröstning där samtliga medlemmar i piratpartiet Örkelljung har rösträtt.

Medlemmarnas rätt till valhemlighet ska respekteras.

Kandidaternas placering på listan avgörs genom omröstning med schulze-metoden.

Medlemmarna ska ha rätt att rösta på valfritt antal kandidater.

Valda personer placeras på listan i enlighet med utfallet i omröstningen tills listan är fylld.

Efterhandsredigering av listan

Om en vald person på listan väljer att stryka sig från listan ska listan fyllas på med nästa person bland de valda som ej fick plats på listan, om sådan finnes.

En enhällig styrelse kan, vid särskilt starka skäl, plocka bort kandidater från listan. Om detta sker ska listan fyllas på med nästa person bland de valda som ej fick plats på listan, om sådan finnes.

Tidsram för nominering och val:

Nomineringsperioden ska vara minst en vecka.

Valet ska vara öppet under minst en vecka.

 

 

Av kandidater för Piratpartiet i de allmänna valen förväntar sig partiet att man:

*helhjärtat stödjer partiets principprogram

*har kunskap om och accepterar partiets sakpolitiska ställningstaganden

*aktivt arbetar i valrörelsen, både i det val där man själv kandiderar och i andra val; såväl  i det förberedande arbetet med planering

och framtagande av  material, som i själva kampanjarbetet.

*efter inval efter bästa förmåga  sköter sitt ämbete med öppenhet och transparens.

*känner till de regler som finns i  stadgar och stadgebilagor kring den partigrupp (eller motsvarande)  man kan komma att tillhöra, och

att man accepterar att arbeta efter  dessa.

*förstår att de regler man förväntas följa och de åsikter  i principprogram och sakbeslut man förväntas verka för är de som  för

tillfället är antagna av partiets beslutande organ, inte de  som gällde då man beslöt sig för att kandidera.

 

Kommunalpolitisk sammanställning 2.0

2013-05-10 Föreslås som grund till Piratpartiet Örkelljungas kommunalpolitiska program.

 

Som stöd för de lokala föreningarnas arbete med lokalpolitiska program har ledningen tagit fram denna sammanställning av ställningstaganden antagna av medlemsmöten, som har bäring på kommunalpolitik.

I en del fall har vi bara tagit med den del av ett ställningstagande, som har med kommunalpolitik att göra. I andra fall har vi byggt ut ställningstagandet med att ange hur kommunen skulle kunna arbeta med frågan. Därtill har vi skrivit korta sammanbindande och inledande texter för de föreningar som tilläventyrs vill göra saken enkel för sig och kopiera detta underlag rakt av.

I partiets regelverket kring lokala föreningar anges tydligt att dessa är fria att själva utforma och anta lokala politiska program. Man kan alltså helt bortse från detta dokument, använda det som tipskatalog och inspirationskälla, utgå från det men ta bort, lägga till och skriva om – eller kopiera det rakt av.

Enda kravet är att de lokala programmen inte får strida mot vårt principprogram. Och det är naturligtvis önskvärt att de inte i avgörande frågor går rakt på tvärs med ställningstaganden från medlemsmöten.

I detta dokument utgår vi från den “normala” gränsdragningen mellan kommuners och landstings/regioners arbetsuppgifter. Observera dock att vissa undantag finns, så att exempelvis Gotlands kommun också ansvarar  för mycket av den verksamhet som på andra håll ligger på landstingen.

Denna sammanställning är gjord efter de alla omröstningar avslutats på vårmötet 2013, som har bäring på lokalpolitik.

Inledning

Piratpartiets politik bygger grundläggande demokratiska och humanistiska värderingar. Vi står upp för alla människors lika värde, rätt till integritet och rätt att fritt och utan övervakning kunna kommunicera, söka och dela information. Vi kräver transparens och möjlighet att utkräva ansvar av makthavarna.  Piratpartiet vill försvara de stora framsteg den moderna informationstekniken kan ge, och kämpa för människors rätt att slippa övervakning, oavsett om de befinner sig på internet eller ej.

Den kampen vill vi föra på alla politiska fronter: I EU, i nationell politik, i landsting och kommuner. Det handlar inte bara om den “stora politikens” beslut om övervakningslagar och immaterialrättsliga regler. Det handlar också om vilka dataprogram, låssystem och betalsystem man beställer till skolor, äldreboenden och stadsbussar. Det handlar om hur vi sköter bibliotek och daghem. Och hur vi planerar våra stadsmiljöer.

Det här är vad vi vill göra i [xxx] kommun.

Kommunens beslutsfattande

För att demokratin ska bli verklig och meningsfull måste alla kommunens invånare känna att de har möjlighet att påverka, och att man lyssnar till deras synpunkter.

? Beslutsfattandet i kommunen ska präglats av tillgänglighet, öppenhet och transparens. (2012-höst P32-Y09)

? Kommunen inför medborgarförslagssystem på hemsidor, där förslagen publiceras och alla intresserade kan kommentera på dem. (2012-höst P33-Y02)

? Kommunen ska på sin hemsida skapa ett nav där man snabbt kan se vilka frågor som ska komma upp för beslut i kommunen och kunna ge input på frågorna innan besluten fattas. (2012-höst P33-Y03)

? Makthavare och andra vuxna i kommunen måste lära sig av den unga generationen om den digitala kulturens möjligheter.  (2012-höst P24-Y13)

 

Integritet

Piratpartiet vill slå vakt om vår personliga integritet. Alla har rätt att slippa övervakning om man inte är misstänkt för något brott. Det ska vara möjligt att leva ett normalt liv och röra sig fritt i samhället utan att lämna elektroniska fotavtryck, som sedan kan användas för att kartlägga ens liv och rörelser. Elektronisk övervakning kan inte ersätta mänsklig närvaro och trygghet: (2012-höst P03-Y15)

? System för betalning av kommunala tjänster, kollektivtrafik, trängselavgifter mm utformas så att de inte lämnar bestående elektroniska avtryck  (2012-höst P03-Y06

? Låssystem till servicehus och kommunala bostadsbolag utformas så det inte blir möjligt att i efterhand spåra vem som kommit och gått genom dörrarna till privata hem. (2012-höst P03-Y06)

? Kameraövervakning av offentliga rum ska bara få användas i särskilda undantagsfall. (2012-höst P03-Y09)

? Kommunen ska inte utsätta personal och elever för godtyckliga drogtester.  (2012-höst P03-Y10)

? Information som kommunen samlar in om personer ska bara användas för det ändamål som angetts som syfte vid insamlingen, så att exempelvis uppgifter från vägavgiftsstationer eller bussars kortautomater inte hamnar hos säkerhetspolisen, och uppgifter från skolor inte används för att spåra papperslösa flyktingar.  (2012-höst P03-Y12)

? Hänsyn till den personliga integriteten måste vara vägledande vid allt politiskt beslutsfattande. (2012-höst P03-Y13)

? Fler poliser och nattvandrare på utsatta platser ger mer trygghet än övervakningskameror. (2012-höst P03-Y16)

? Nattpersonal istället för videokameror på äldreboenden. (2012-höst P03-Y17)

? Ökat stöd till meningsfulla fritidsaktiviteter i skola, fritidsgårdar och frivilligorganisationer, som kan fånga upp ungdomar på glid. (2012-höst P28-Y04)

? Genomför områdessatsningar med grönområden, god belysning, skadegörelsebekämpning, konstinstallationer, samt bakgrundsmusik i exempelvis parkeringsgarage och stationsbyggnader. (2012-höst P37-Y01)

 

Alla ska ha samma rättigheter och chanser

Kommunen ska ge samma rättigheter och ställa samma krav på alla, oavsett härkomst, hudfärg, funktionsnedsättning, religion, kön, sexuell läggning, livsstil, ålder, klädval och andra irrelevanta egenskaper: (2012-höst P23-Y01)

? Kommunen ska skydda och respektera alla människors rätt att utöva och ge uttryck för sina religioner och andra övertygelser, sina traditioner och livsstilsval, så länge man inte i handling utövar intolerans mot andras övertygelser, traditioner och livsval. (2012-höst P23-Y02)

? Kommunen ska noga se över olika regelsystem och deras tillämpningar för att identifiera och förändra regler och tillämpningar av regler, som idag missgynnar människor utifrån härkomst, hudfärg, kön och andra irrelevanta faktorer. (2012-höst P23-Y05)

? Kommunen ska både i sin roll som arbetsgivare och utbildningsanordnare förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder) (2013-vår, B26-Y02)

? Kommunen ska systematiskt arbeta för att förändra invanda strukturer, attityder och traditionella arbetssätt, som får som effekt att människor missgynnas utifrån härkomst, hudfärg, kön, sexuell läggning och andra irrelevanta faktorer. (2012-höst P23-Y06)

? Kriterier för kompetens måste sättas så att de inte diskriminerar utifrån kultur och inkluderar både sådana relevanta kompetenser som ofta hittas hos män och sådana som ofta hittas hos kvinnor. (2012-höst P23-Y06)

? Kyrka och stat är åtskilda. Kommunens regler och agerande ska vara anpassade efter att samhället är sekulärt. Till exempel ska buddisttempel, minareter och andra religiösa och sekulära församlingslokaler ha samma rätt som kyrkklockor att bidra till ljudbilden på offentliga platser. (2012-höst B30-Y04, P24-Y11)

? Kommunen ska värna alla människors rätt att själv styra över sin sexualitet, sin sexuella läggning och sitt val av partner utan att behöva frukta övergrepp eller trakasserier från vare sig familj, andra människor eller samhälle, så länge det sker med respekt för ens partner och dennes självbestämmande. (2012-höst P23-Y03)

 

Allas rätt till internet

Tillgång till internet är inte en lyx utan en grundläggande förutsättning för att människor sa kunna ta del av information från myndigheter, delta i det demokratiska samtalet och kunna göra sin röst hörd i samhället. Med god digital infrastruktur blir kommunen attraktivare för företag, och det blir lättare att bo kvar och arbeta på distans.

? Kommunen ska se till att ett fritt, öppet och anonymt internet med hög hastighet finns tillgängligt över hela kommunen på liknande villkor som elektricitet och rinnande vatten. (2012-höst P07-Y01)

? Kommunen ska stimulera utbyggnaden av inloggningsfri, avgiftsfri och anonym trådlös tillgång till internet i tätbebyggt område. (2012-höst P07-Y03)

? Internettillgång och nödvändig utrustning för detta ska täckas av kommunens socialbidrag. (2012-höst P07-Y09)

? Det är viktigt att vi inte låter den nya tekniken skapa klyftor i samhället mellan dem som vuxit upp med den och dem  som gjort bekantskap med den på äldre dagar. Kommunen ska därför satsa på utbildning av äldre och stödja att tekniken anpassas efter äldre och funktionshindrades behov. (2012-höst P24-Y16)

 

Informationsfrihet

Piratpartiet anser att information och kunskap ska få flöda och spridas så fritt som möjligt och med så få hinder som möjligt. Ju fler som kan dela och använda kunskap och information, desto mer nytta och glädje skapar den för människor.

? Kommunen och dess bolag ska inte bidra till att filtrera eller censurera vare sig allmänhetens eller anställdas/elevers/patienters internettillgång. (2012-höst P04-Y06)

? Webbsidor och e-tjänster hos kommunen och kommunalt finansierade verksamheter ska vara tillgängliga för funktionshindrade. (2012-höst P06-Y03)

? Information, statistik, databaser och rådata som samlas in eller sammanställs av kommunen och inte är integritetskänslig för enskilda, ska vara fritt tillgänglig för envar och fri att använda och sprida. Strukturerad data ska göras sökbar och maskinläsbar. (2012-höst P06-Y06)

? Utlämnande av kommunens dokument ska ske så snabbt och enkelt som möjligt. Om inte särskilda skäl finns bör de kunna tillgängliggöras digitalt. (2012-höst P05-Y08)

? Kommunen ska utforma sina system på ett sådant sätt att begäran om offentliga handlingar ska kunna effektueras på ett så effektivt sätt det är möjligt, så att frågeställaren inte drabbas av onödiga kostnader som kunnat undvikas med effektiva verktyg. För att uppmuntra framtagandet av sådana system så ska högst en viss del av självkostnadspriset (ex.vis hälften) för arbetstiden betalas av frågeställaren. (2013-vår, B05-Y04)

? Kommunen och dess chefer ska inte efterforska identiteten hos den som anonymt kräver ut offentliga handlingar. (2012-höst P05-Y09)

? Så länge kommunen finansierar eller upphandlar en verksamhet i exempelvis en skola ska den kräva samma offentlighetsprinciper och samma rätt för personal att slå larm om missförhållanden som i kommunens egna verksamheter. (2012-höst P04-Y05, P05-Y05, P32-Y09)

 

Kommunen ska inte stödja och göda tankemonopol

Piratpartiet värderar principen om informationsfrihet högt, och tycker att upphovsrätt, patent och annan immaterialrätt ofta gör mer skada än nytta.  Kommunen ska därför så långt möjligt se till att information, kunskap och material man tar fram eller införskaffar kan användas och vidareutvecklas av allmänheten utan immaterialrättsliga hinder. Kommunen vinner både kontroll och pengar genom att frigöra sig från några dominerande mjukvaruföretags oligopol, och bör därför följa Nederländernas exempel att i all verksamhet övergå till mjukvara med fri/öppen källkod.

? Material framtaget av kommunens anställda eller producerat med kommunens medel ska digitaliseras och släppas fria för envar att använda, sprida och vidareutveckla. (2012-höst P06-Y05, P08-Y02)

? När material köps in för kommunens medel ska man vid upphandlingen kräva att det ska få digitaliseras och släppas fritt för envar att använda, sprida och vidareutveckla. (2012-höst P06-Y05)

? Vid upphandlingar ska kommunen kräva frihet från DRM (Digital Rights Management/Digital Restrictions Management), dvs tekniska system som syftar till att begränsa konsumenternas möjligheter att använda och kopiera digitala verk, trots att de har laglig rätt att göra det. (2012-höst P09-Y06)

? Webbsidor och e-tjänster hos kommunen och av denna finansierade verksamheter ska använda öppna och fria standarder och vara tillgängliga utan krav på ett visst operativsystem eller datorprogram från ett visst företag. All elektronisk kommunikation ska kunna ske med öppna och licensfria protokoll/filformat. (2012-höst P06-Y02, P06-Y04)

? Ny mjukvara som tas fram i kommunala och huvudsakligen kommunalt finansierade verksamheter (som friskolor och privata vårdcentraler) ska bygga på öppen källkod. Proprietär programvara som används ska ha öppen standard för alla artefakter den skapar så att inga inlåsningseffekter uppstår. Målsättningen ska vara att fasa ut proprietär programvara till år 2025 (2012-höst P06-Y09, P06-Y11)

 

Kultur åt alla

Kultur spelar en viktig roll för individens och samhällets välbefinnande och fortlevnad. Därför bör kommunen ha en väl fungerande kulturell infrastruktur som gör kultur lättillgänglig för alla. (2012-höst P29-Y01)

? Kommunen stödjer lokala museer, bibliotek, teatrar och konsertlokaler samt lokala kulturevenemang, som musikfestivaler och lan-parties. (2012-höst P29-Y05)

? Institutioner som stadigvarande får stöd av kommunen ska arbeta för att göra sitt arbete tillgängligt digitalt, stimulera och lyfta nytt kulturskapande och inkorporera deltagarkultur i sin verksamhet.(2012-höst P29-Y04)

? Kommunens kulturinstitutioner (som bibliotek och museer) ska stimulera icke-kommersiell spridning, användning och vidareutveckling av kultur. (2012-höst P09-Y12)

? Kommunen ska skapa utställningsplatser där konstnärer får chansen att placera ut konstobjekt för allmän beskådan. (2012-höst P29-Y11)

? Kultur ska ha en naturlig plats i bland annat förskola, skola, arbetsliv, vård och äldreomsorg. (2012-höst P29-Y02)

? Kommunen ska satsa särskilt på kultur för barn och ungdomar, t ex genom att skapa ”kommunala kulturskolor” efter den kommunala musikskolans modell, där barn och ungdomar får möjlighet att förkovra sig i olika sorters kultur.  (2012-höst P29-Y06)

? Kommunen ska satsa speciellt på kultur för sjuka, äldre och funktionshindrade – kultur stärker, läker och stimulerar kognitiva förmågor.  (2012-höst P29-Y07)

? Om kultur- idrotts- och andra arrangemang bekostas av kommunen eller tar emot kommunala bidrag ska det vara tillåtet för allmänhet och bidragsgivare att spela in eller på annat sätt dokumentera arrangemanget och offentliggöra det med fria licenser, så att alla kan ta del av det, och förädla upplevelsen vidare. (2012-vår B13-Y04, 2012-höst P29-Y08)

? Kommunen ska stödja och uppmuntra de kulturskapare som är nyfikna på och vill undersöka den nya tidens olika möjligheter för att skapa och sprida kultur.  (2012-höst P29-Y09)

? Bredda kulturbegreppet så att även sådana kulturyttringar som tidigare diskriminerats och ringaktats, ges samma förutsättningar som etablerade kulturformer. Skapa graffitiskolor och lagliga klotterplank. Erkänn spel som den kulturform det är och ge även datorspel kulturstöd. (2012-höst P29-Y03, P37-Y02, B08-Y01, B08-Y09)

 

Bibliotek

Med ny teknik och en förändrad bokmarknad blir bibliotekens roll för litteratur och kultur allt viktigare. Biblioteken ska utnyttja de möjligheter att bli ett nav för det litterära samtalet som uppkommer ifall de blir de enda fysiska platser där människor kan botanisera bland och bläddra i många olika pappersböcker. (2012-vår B08-Y06)

? Biblioteken ska erbjuda en kontaktyta mellan upphovsmän och läsare för att upptäcka, skapa, efterfråga samt förmedla ny litteratur. De ska i största möjliga mån aktivt bidra till att lyfta fram nya och lokala kulturskapare. (2012-vår B08-Y04; 2012-höst P30-Y10)

? Varje bibliotek ska erbjuda fri och anonym tillgång till internet och hjälpa medborgare att orientera sig bland fri kultur och information på internet. (2012-höst P30-Y12, P30-Y11)

? Biblioteken ska skapa en kontaktyta mellan digital och ickedigital text. Utrusta så många bibliotek som möjligt med bokscanners och print-on-demand-maskiner där personer för självkostnadspris kan skapa e-böcker eller trycka e-böcker på bibliotek. (2012-vår B08-Y02)

? E-böcker innebär fantastiska nya möjligheter för litteraturen. Kommunerna och biblioteken måste stå emot de gamla förlagshusens försök att förbjuda biblioteken utnyttja de elektroniska böckernas fördelar.Kommunen ska därför verka för att biblioteken inte åläggs konstruerade utlåningsspärrar, som till exempel att en e-boksfil bara kan lånas ut en person åt gången.  (2012-höst P30-Y14)

? Kommunen ska verka för att biblioteken bygger ett eget, gemensamt system utan DRM för utlåning av e-böcker, så att de görs oberoende av privata företagsintressen. I detta system bör det även finnas en möjlighet att ladda upp egna e-böcker för utlåning, för att på så sätt stimulera den nya generationens författare. (2012-höst P30-Y09)

? Utlåning av e-böcker ska vara tillgängligt utan krav på ett visst operativsystem eller mjukvara för ett visst företag. (2012-höst P30-Y16)

? Stärk låntagarnas integritet genom krav på att lånehistorik raderas skyndsamt. (2012-vår B07-Y04)

? För dem som så önskar ska biblioteken kunna spara lånehistorik för att hjälpa låntagare att hitta nya böcker som matchar deras intressen, och att finna likasinnade att diskutera och starta bokcirklar med. (2012-vår B07-Y04)

? Ge bibliotekarier tillräckliga resurser för att själva göra urval av böcker att köpa in i stället för att förlita sig på paket från bokhandel/industri. (2012-höst P30-Y07)

? Kommunen ska arbeta för att fjärrlån ska omfatta samtliga böcker som fritt lånas ut på något bibliotek i Sverige. (2012-vår B08-Y05)

? Öppna upp mjukvaran och standarderna i bibliotekens system. Biblioteken bör i största möjliga utsträckning arbeta med fri och öppen mjukvara och uppmuntra sina samarbetspartners att göra detsamma. Proprietär mjukvara ska vara utfasad till år 2025. Om företag som samarbetar med biblioteken inte går med på att öppna upp mjukvaran och att använda öppna standarder bör biblioteken ta initiativen och byta partners eller utveckla mjukvaran själva.  (2012-höst P30-Y08, P30-Y17)

 

Ideellt arbete

Ideellt arbete spelar en allt viktigare roll i samhället.

? Piratpartiet ser positivt på allmänningar och lokala initiativ för social gemenskap i syfte att minska utanförskap. (2013-vår, B30-Y03)

? Det ska bli enklare för människor att driva allmänningar. (2013-vår, B07-Y01)

? Piratpartet ska arbeta för att platser för ideellt arbete och där allmänningar kan äga rum måste vara prioriterat när stadsplanering sker (så som parker, torg). (2013-vår, B07-Y03)

? För  att skapa ett mer rättvist bidragssystem, där alla typer av ideella organisationer får samma villkor, ska bidragssystemen till alla ideella organisationer reformeras till ett mer enhetligt system, där de ideella organisationerna under samma villkor ges bidrag för olika bidragsgrundade kriterierna som organisationerna uppfyller. (2013-vår, B06-Y03)

? Om kultur- idrotts- och andra arrangemang bekostas med kommunala medel eller tar emot kommunala bidrag ska det vara tillåtet för allmänhet och bidragsgivare att spela in eller på annat sätt dokumentera arrangemanget och offentliggöra det med fria licenser, så att alla kan ta del av det, och förädla upplevelsen vidare. (2012-vår B13-Y04, 2012-höst P29-Y08)

? Kommunen/landstinget ska stödja den civila sektorn/ ideella organisationer för att skapa mötesplatser mellan dem som bott längre och kortare tid i Sverige, i stil med korskulturella matlagningscirklar och blandade fotbollslag, syjuntor och scoutpatruller. (2012-höst P24-Y09)

? För att ha rätt till offentligt stöd ska ideella organisationer ansluta sig till grundläggande principer om respekt för mänskliga rättigheter och olika människors livsval. (2012-vår B17-Y06)

 

Förskola och skola

Skolor och förskolor ska förbereda eleverna att orientera sig och agera i den informations- och kunskapsväv, som idag förenar skolan med samhället utanför. (2012-höst P15-Y02).

? Skola och förskola ska lära barn och elever att hitta, tolka, analysera och värdera information, och ge dem de grunder och referensramar som behövs för att kunna förädla informationen till kunskap, skapa förståelse och att dra slutsatser från denna. (2012-höst P15-Y01)

? Förskola och skola ska använda arbetsformer som stimulerar elevernas kreativitet, samarbetsförmåga och initiativförmåga. Elever måste tränas i att analysera informationsflöden, se mönster, tänka fritt och kritiskt förhålla sig till olika källor och påståenden. (2012-höst P15-Y03)

? Förskola och skola ska ge varje barn möjlighet att utvecklas optimalt (kunskapsmässigt, intellektuellt och socialt) utifrån hennes egna förutsättningar.  (2012-höst P15-Y04)

Kommunen ska därför se till att alla lärare får fortbildning i undervisning om kritiskt tänkande. (2012-vår B05-Y07)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolans arbetsformer

Informationsteknikens utveckling har lett till en förändrad lärarroll, och skapar stora möjligheter för nya arbetsformer. Vi vill därför att:

? Alla elever och lärare på alla stadier i skolan ska ha tillgång till såväl datorer med internetuppkoppling som papper, skrivmaterial och välsorterade bemannade bibliotek. (2012-höst P16-Y01)

? Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att minska klassernas storlek. (2013-vår, B61-Y02)

? Verka för att lära ut mer studieteknik i skolan. (2013-vår, B29-Y09)

? Kommunens skolor ska filma föreläsningar, genomgångar och andra liknande undervisningsmoment, och göra dem tillgängliga för alla elever och andra intresserade. (2012-höst P16-Y02)

? Kommunens förskolor och skolor ska utnyttja de möjligheter den moderna informationstekniken skapar för att föra in omvärlden i den dagliga undervisningen och etablera samarbeten mellan både elever och lärare över geografiska avstånd och statsgränser. (2012-höst P17-Y01)

? För att en större del av lärarnas tid ska kunna användas till personliga möten och direktkontakt med elever ska kommunens skolor bli bättre på att utnyttja de möjligheter modern informationsteknik skapar för elever att lyssna på bra föreläsningar och träna moment som rättas automatiskt utan att ta lärartid i anspråk. (2012-höst P17-Y02)

? Alla elever ska tidigt under sin skoltid under lekliknande former få prova att programmera, så att de får känna att det är de som är datorernas herrar och härskarinnor. (2012-höst P15-Y11)

? Skolan måste undvika att låsa fast elevernas framtida datoranvändning vid särskilda operativsystem och program som binder dem till företag med monopol eller oligopol på mjukvara. Så mycket som möjligt av elevernas arbete sker i fri/öppen programvara. (2012-höst P17-Y03)

? Kommunen tar initiativ till samarbete med andra kommuner för att tillsammans stödja utveckling av fri och öppen programvara så att proprietär programvara kan vara utfasad från skolsystemet år 2025. (2012-höst P17-Y04, P17-Y06)

? Elever ska i skolan få grundläggande information, utbildning och praktisk kunskap om olika typer av operativsystem så att de kan göra informerade val. (2012-höst P17-Y10)

Värna elevers integritet, medbestämmande och arbetsmiljö

? Elevers skolmiljö ska vara fri från kameraövervakning. (2012-höst P18-Y01)

? Inga obligatoriska drogtester i skolan. (2012-höst P18-Y02)

? Skolor ska inte ha rätt att övervaka elevers privata kommunikation. (2012-höst P18-Y03)

? Eleven ska vara fri att själv välja sin klädsel i skolan, så länge den inte skapar hinder för undervisningen. (2012-höst P18-Y04)

? Piratpartiet anser att skolpersonalens närvaro för eleverna är viktig i bekämpningen mot mobbning. (2013-vår, B31-Y04)

? Mobbing motverkas inte genom övervakning av datorer utan genom förebyggande arbete i förskolor och skolor och på arbetsplatser, och genom att vi alla markerar för varandra när saker inte är acceptabla. (2012-höst P18-Y05)

? Verka för mer elevinflytande och demokrati i skolan. (2013-vår, B29-Y07)

? Skollagens krav på medinflytande bör följas bättre av skolor, så att elever ges inflytande över utbildningen, får ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla den och hålls informerade i frågor som rör dem. (2012-höst B09-Y04)

? Piratpartiet ska arbeta för att skolelever undervisas i stresshantering.  (2013-vår, B31-Y05)

? Alla skolor ska på sikt ska ha egna kuratorer som har större närvaro hos eleverna. (2013-vår, B31-Y02)

? Elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.  (2012-vår B11-Y01)

? En ökad närvaro i grundskolan av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter, som ska få kontinuerlig fortbildning. (2012-vår B11-Y02)

? Alla psykoterapeuter, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och liknande yrkesgrupper i grund- och gymnasieskolan, ska få obligatorisk utbildning i HBTQ-frågor. (2012-vår B11-Y03)

Utbildning för integration

Avgörande för dem som kommer nya till Sverige är att unga snabbt kommer in på en nivå i skolan där de kan  hänga med och lära känna andra, och att de som kommer senare i livet ges en bra utbildning i svenska som ger kontakter med arbetsmarknaden.

? Skolan måste bli bättre på att låta nykomna elever hamna på den nivå deras förkunskaper fungerar på. (2012-höst P24-Y05)

? Svenskundervisningen för invandrare måste bli bättre på att möta var elev på dess nivå och utifrån dess förutsättningar och behov. (2012-höst P24-Y06)

? Kommunen bör utveckla system där senare delar av svenskundervisningen kan integreras med arbete och/eller praktik på arbetsplatser. (2012-höst P24-Y07)

Kommunens ansvar för framtidens läromedel

Då den ekonomiska upphovsrätten är på väg att implodera behövs nya modeller för att ta fram de läromedel skolorna behöver.

? Kommunen uppmuntrar lärare att tillsammans utforma och skriva nya öppna läroböcker inom sina ämnesområden. (2012-höst P16-Y07)

? Skolor som finansieras av kommunen sätter av en del av den totala arbetstiden för lärare till att ge minskad undervisningsskyldighet åt lärare som utvecklar fria läromedel. (2012-höst P16-Y03)

? Kommunen stödjer och donerar till kollaborativa insatser för att producera material som används av skolorna. (2012-höst P16-Y03, 2012-vår B24-Y02)

? Kommunen börjar i upphandlingar av läromedel efterfråga och efter en övergångsperiod kräva att dessa har öppna licenser, så att de kan bearbetas och vidareutvecklas av de lärare som använder materialet, och enkelt och kostnadsfritt göras tillgängligt elektroniskt för alla lärare, elever och andra intresserade. (2012-höst P16-Y04)

? År 2025 ska alla läromedel i kommunens skolor och förskolor skolan vara fritt tillgängliga med öppna licenser. (2012-höst P16-Y05)

Dessutom anser vi om skolan

? Nationella prov ska betygssättas av lärare på andra skolor än den eleven går på. (2012-höst B21-Y02)

? Större skriftliga prov i grundskolan och gymnasiet ska rättas anonymt för att undvika att personlig koppling mellan rättare och elev påverkar betyget. (2013-vår, B62-Y02)

? Piratpartiet vill inte att skolor med bättre resultat ska ges några extra ekonomiska fördelar gentemot andra skolor eftersom det riskerar att leda till glädjebetyg. (2012-höst B22-Y06)

? Alla kurser som ges på distans på komvux ska kunna sökas av alla behöriga oavsett jobbsituation och tidigare studier. (2012-höst P15-Y07)

 

Äldre och funktionshindrade

Äldre och funktionshindrade måste ha samma rätt till integritet och samma möjligheter att njuta av mänsklig samvaro, kultur och natur som yngre och icke funktionshindrade.

? Gamla, sjuka och funktionsnedsatta måste få möjligheter till mänsklig samvaro, tillgång till grönområden/natur och möjligheter att uppleva och utöva kultur. (2012-höst P14-Y01)

? Äldre som behöver vård ska få bo ihop med sin partner även om man träffat denne på ålderns höst.  (2012-höst P14-Y02)

? Många äldre och funktionsnedsatta står idag utanför den digitala världens möjligheter att knyta nya kontakter, uppleva kultur, utöva kultur, samla information, skaffa kunskap och enkelt kommunicera med myndigheter. Samhället ska därför stödja utbildning och utveckling av utrustning som kan göra det möjligt och underlätta för äldre och funktionsnedsatta att utnyttja den moderna informationstekniken.  (2012-höst P14-Y03)

? Nattpersonal istället för videokameror på äldreboenden.  (2012-höst P03-Y17)

? Samma regler hos privata som offentliga vårdgivare till skydd för dem som slår larm om missförhållanden. (2012-höst P11-Y02)

? Piratpartiet ska verka för att fixarservice införs där detta saknas. (2013-vår, B56-Y01)

? Piratpartiet ska verka för att öka byggandet av boenden för äldre. (2013-vår, B56-Y02)

? Piratpartiet ska verka för att tillgängligheten ska höjas i samhället. (2013-vår, B56-Y03)

? Piratpartiet ska verka för att färdtjänst och sjuktransporter ska förbättras. (2013-vår, B56-Y04)

? Piratpartiet ska verka för att missbrukarvården för äldre förbättras. (2013-vår, B56-Y07)

 

Bostäder

Få saker är så viktiga för en människas integritet som möjligheten att ha en egen dörr att stänga om sig, som man själv kontrollerar nyckeln till. Piratpartiet vill därför ta krafttag för att bygga bort bostadsbristen.

? Kommunen måste garantera alla sina invånare tak över huvudet. Ingen åtskillnad ska göras baserat på medborgarskap eller beteende. (2012-höst B34-Y05)

? Då hemlösa uppsöker offentligt finansierade härbärgen ska de inte avkrävas namn och personnummer.  (2012-höst B34-Y02)

? Bryt upp oligopolen i byggsektorn för att få ner byggkostnaderna, till exempel genom att kommunen fördelar mark för bebyggelse i mindre delar och till fler aktörer.  (2012-höst P25-Y01)

? Kommunen måste ta ett ökat ansvar för framförhållning i markinköp och planering.  (2012-höst P25-Y05)

? Motverka segregering genom att planera för andra upplåtelseformer när ny bebyggelse sprängs in i redan existerande, och genom att dela upp ny mark i mindre områden som tilldelas fler olika aktörer. (2012-höst P25-Y07)

? Större mångfald i byggandet av bostäder. Vi vill se en produktutveckling av bostäder för olika grupper med olika behov. (2012-höst P25-Y08)

Kommunen som arbetsgivare

Hur kommunen/landstinget agerar som arbetsgivare är viktigt av flera skäl. Det påverkar inte bara kvaliteten i den service man ger invånarna. Det spelar också en viktig roll för mångfalden i samhället och för att alla  människor, oavsett bakgrund, kön, sexuell läggning, hudfärg och andra irrelevanta egenskaper, ska känna sig lika välkomna och respekterade.

? Det är viktigt att alla yrkeskategorier, oavsett utbildningsnivå, får fortbildning och kompetensutveckling. (2012-höst P19-Y09)

? Skydda och stärk rätten att avslöja missförhållanden på arbetsplatsen utan risk för repressalier och undersökningar om vem som lämnat ut information.  (2012-höst P22-Y01)

? Ingen övervakning av anställdas privata elektroniska kommunikation ens om den sker över arbetsgivarens datorer eller uppkopplingar.  (2012-höst P22-Y02)

? Alla anställda ska behandlas lika och lika respektfullt av både arbetsgivare och arbetskamrater. Lika lön för lika krävande och ansvarsfyllda arbeten med samma kompetensnivå.  (2012-höst P22-Y05)

? Kameraövervakning i syfte att övervaka personalen på arbetsplatsen inte ska vara tillåten.  (2012-höst P22-Y08)

? Kommunen ska utveckla ett system vid anställningar där personuppgifter som namn, kön, adress och födelseort inte syns när man gör urval av vilka sökande som kallas till anställningsintervju.  (2012-höst P24-Y01)

? Kommunen ska gå i spetsen för att se föräldraledighet som en merit.  (2012-höst P24-Y22)

? Kommunen ska sträva efter jämn åldersfördelning på sina arbetsplatser.  (2012-höst P24-Y13)

 

 

Miljö

? Kommunen deltar i utveckling av energismart byggande för att minska användningen av fossila bränslen till uppvärmning. (2013-vår, P04-Y08)

? Kommunen stimulerar hemjobb och telekonferenser för att minska resande och resandets miljöpåverkan. (2013-vår, P04-Y04)

? Cyklar ska prioriteras och cykelbanor byggas, både i städer och mellan orter. System för att gratis låna cyklar ska utvecklas. (2013-vår, P04-Y05)

? Vi vill se en kraftigt utbyggd lokal och regional kollektivtrafik, så att denna blir både attraktivare och kan svälja fler passagerare. Där så behövs byggs system med större kapacitet än dagens, som spårvagn, tunnelbana och pendeltåg.  (2013-vår, P04-Y06)

? Kommunen ska stödja ett rikstäckande system för biljetter inom kollektivtrafiken inom länstrafikbolag och det rikstäckande järnvägsnätet. (2013-vår, B60-Y02)

Övrigt

? Gör det möjligt för alla som behöver och önskar kvalificerad vård mot missbruk att få det. (K) (2012-höst P11-Y03)

 

Stadgebilaga för de stadgar som antas på mötet

§ 1. Föreningen

1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Örkelljunga och har sitt säte i Örkelljunga. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Örkelljungakommun. 1.3 Föreningens syfte är:

a) att verka för Piratpartiets syfte och värderingar, b) att inom sitt verksamhetsområde driva politiskt arbete baserat på Piratpartiets politik, c) att stödja Piratpartiets verksamhet operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis.

1.4 Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 2. Medlemskap, rösträtt, valbarhet, närvaro, jäv

2.1 Medlem av Piratpartiet som bor inom föreningens verksamhetsområde blir medlem i den lokala föreningen, såvida denne inte aktivt motsätter sig detta. Medlem av Piratpartiet som verkar inom föreningens verksamhetsområde har rätt att bli medlem i den lokala föreningen. Medlem av Piratpartiet som inte har sådan koppling till föreningens verksamhetsområde kan beviljas rätt att erhålla medlemskap av den lokala föreningens styrelse. 2.2 Rösträtt på medlemsmöte och extra medlemsmöte äger den som är medlem i föreningen sedan två (2) månader före rösttillfället. 2.3 Valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen är person som är medlem i föreningen. Detta krav gäller inte för revisor eller dess ersättare. Uppdrag som revisor och valberedare i föreningen får inte kombineras med att vara styrelseledamot i föreningen. 2.4 För föreningens och dessa stadgars syften ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper. 2.5 För föreningens och dessa stadgars syften ska elektronisk närvaro vara att jämställa med fysisk närvaro. 2.6 Regler om jäv i Piratpartiets stadga gäller för tillämpliga delar i föreningens arbete.

§ 3. Medlemsmöte

3.1 Medlemsmöte är föreningens högsta beslutande organ, och ska hållas senast 31 mars. Styrelsen beslutar om tid och plats. 3.2 Styrelsen ansvarar för att kalla till medlemsmöte via e-post till de medlemmar som har gett Piratpartiet sin adress. Kallelse ska ske minst två (2) veckor före mötet, och innehålla information om hur medlem kan väcka ett ärende att behandlas på mötet (motion). Om Piratpartiet upplåtit plats för den lokala föreningen på Piratpartiets hemsida behöver kallelsen återges även där. 3.3 Medlem kan kräva att ett ärende (motion) ska behandlas på medlemsmöte. Motionen ska i så fall vara inskickad till styrelsen senast en (1) vecka före mötet. 3.4 Motioner ska vara publicerade väl synliga på föreningens del av Piratpartiets hemsida, eller delgivet via e-post, senast fem (5) dagar före mötet. 3.5 Förslag från styrelsen till medlemsmöte (exempelvis förslag till verksamhetsplan och budget) kallas propositioner, och ska också senast fem (5) dagar före mötet vara publicerade väl synliga på föreningens del av Piratpartiets hemsida eller delgivet via e-post. 3.6 På medlemsmöte behandlas endast följande ärenden:

1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets behörighet 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare 5. Godkännande av dagordningen 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år 7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år. 8. Revisionsberättelse för det föregående året 9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 10. Inkomna motioner 11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen 12. Val av årets styrelse:

(a) Val av ordförande (b) Val av sekreterare (c) Val av kassör (d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio (e) Val av dessa ledamöter

13. Val av årets revisor och ersättare för denna 14. Val av årets valberedning (en till fem personer) 15. Övriga frågor 16. Mötets avslutande

3.7 Om en övrig fråga väcks på medlemsmöte utan att ha angetts i kallelsen krävs två tredjedels (2/3) majoritet för att mötet ska fatta beslut.

§ 4. Extra medlemsmöte

4.1 Om föreningens styrelse, revisor, minst en tredjedel (1/3) av föreningens medlemmar eller Piratpartiets styrelse kräver det ska styrelsen kalla till extra medlemsmöte. 4.2 Vid giltigt krav på extra medlemsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två (2) veckor i förväg. Kallelse ska ske i enlighet med § 3.2. 4.3 På extra medlemsmöte kan endast de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 5. Styrelse

5.1 Styrelsen väljs på medlemsmöte och tillträder direkt efter valet. 5.2 Styrelsen beslutar om firmateckning för föreningen. 5.3 Styrelsen är beslutsmässig om alla ledamöter är kallade minst en (1) vecka före mötet eller om de är kallade minst två (2) dagar i förväg och minst två tredjedelar (2/3) av ledamöterna deltar i mötet. 5.4 Föreningens revisor och dennes ersättare har rätt att närvara vid styrelsemöten. 5.5 Styrelsen organiserar verksamhet inom föreningens område och ska a) inför medlemsmöte utforma förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår, b) efter avslutat verksamhetsår redovisa verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse, leverera denna till Piratpartiets partistyrelse senast 15 februari och minst fem (5) dagar före medlemsmötet anslå dessa på föreningens del av Piratpartiets hemsida, om sådan finnes.

§ 6. Revision

6.1 Revisorn ska för det år den är vald granska föreningens verksamhet och ekonomi: hur styrelsen verkställt fattade beslut, använt föreningens resurser och dokumenterat ekonomiska transaktioner. 6.2 Efter genomförd revision ska revisorn upprätta en revisonsberättelse som ska lämnas till föreningens styrelse senast fem (5) dagar innan medlemsmötet, och samtidigt delges Piratpartiets styrelse samt om möjligt publiceras på upplåten plats på Piratpartiets hemsida. 6.3 Det åligger styrelsen att vara både föreningens och Piratpartiets revisorer behjälplig i deras arbete och låta dem ta del av alla relevanta handlingar.

§ 7. Valberedning

7.1 Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte, och om medlemsmöte så beslutar även bereda andra val till förtroendeuppdrag.

§ 8. Stadgetolkning

8.1 Vid oklarhet om hur dessa stadgar ska tolkas avgörs frågan av Piratpartiets styrelse, med undantag för eventuella stadgebilagor under § 11.5 för vilket föreningens styrelse ska anses ha tolkningsföreträde.

§ 9. Stadgeändring

9.1 Alla stadgeändringar utom stadgebilagor under § 11.5 beslutas av Piratpartiets medlemsmöte genom enkel majoritet och träder i kraft fyra (4) veckor efter fattat beslut.

§ 10. Nedläggning

10.1 Om föreningen inte hållit medlemsmöte två (2) månader efter utsatt tid i § 3.1 anses föreningen vilande, i upp till ett (1) år. 10.2 När föreningen är vilande har varje grupp om minst fem (5) medlemmar i Piratpartiet inom föreningens verksamhetsområde rätt att kalla alla Piratpartiets medlemmar i föreningens område till ett extra medlemsmöte, för att behandla de frågor som nämns i §3.6. 10.3 Om ett sådant möte väljer ny styrelse och revisor och påbörjar en process för att hantera de ytterligare frågor som nämns i §3.6 ska föreningen anses vara återuppväckt. 10.4 Om förening inte återuppväckts inom ett (1) år läggs den ned, och dess tillgångar tillfaller Piratpartiet.

§ 11. Bilagor

11.1 Medlemsmöte kan välja att lägga dokument som bilaga till stadgan. 11.2 Vid motsägelser mellan bilagas och stadgas formulering gäller stadgan. 11.3 Bilaga ändras, läggs till eller tas ifrån stadgan genom beslut på medlemsmöte med två tredjedels (2/3) majoritet av rösterna. 11.4 När bilaga läggs till eller tas ifrån stadgan uppdateras § 11.5 omedelbart utan att vidare beslut om stadgeändring krävs. 11.5 Följande dokument ligger som bilaga till dessa stadgar:

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>